1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en cliënt waarop Nina Lashes deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Plichten van de salon
De salon biedt haar behandelingen met de best mogelijke kwaliteit tegen de eisen die naar wetens op dat moment gelden. Het is haar plicht de cliënt te wijzen op eventuele financiële plichten of wijzigingen in de afspraak. Bij verhindering van de salon moet zij dit zo spoedig mogelijk melden.
3. Plichten cliënt
De cliënt is verplicht bij hinder van de afspraak dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk tot 48 uur vóór afspraak te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet is nagekomen, stelt de salon 50% van de behandeling in rekening. Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Wanneer de cliënt meer dan vijf minuten te laat is, mag de salon de verloren tijd inkorten en toch de volledige prijs berekenen. Meer dan vijftien minuten te laat in de salon betekent dat de gehele afspraak niet door kan gaan en toch het hele bedrag verrekend zal worden.
4.1 Betalingen
Nina Lashes vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nina Lashes vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en op de website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling te voldoen. Wanneer dit niet mogelijk is, dient dit vooraf gemeld te worden. 
4.2 Aanbetaling
Er wordt 25 euro als aanbetaling verzocht als garantiestelling van uw komst. Dit bedrag wordt in mindering gebracht bij de betaling na afloop van uw behandeling. Aanbetaling vervalt als u minder dan 24 uur van tevoren afspraak annuleert of verplaatst. Er geldt in geen enkele situatie een restitutie op aanbetaling.
5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt dient te voorzien Nina Lashes vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan aangegeven wordt dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
6. Geheimhouding
Nina Lashes is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nina Lashes verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
7. Afspraak
I.v.m. aanbetalingssysteem plan uw afspraak in via onze website: www.ninalashes.nl.
Na dat u een afspraak hebt ingepland krijgt u een bevestiging van uw afspraak per email. Heeft u deze niet gekregen, kunt u tijdens openingstijden onze administrator navragen. Afspraken die niet in het systeem staan, dus zonder bevestiging per e-mail, kunnen niet plaats vinden.
Indien uw afspraak mort worden verplaatst, kunt u dit laten doen met de hulp van administrator.
Let op, vindt uw afspraak plaats over minder dan 24 uur, dan kan deze niet worden verplaatst naar een andere datum. Dit wordt gezien als een annulering en daarmee vervalt uw aanbetaling.
8. Aansprakelijkheid
Nina Lashes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nina Lashes is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nina Lashes is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
9. Garantie
Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij de salon gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de salon, doch binnen een week (7 dagen) en indien producten niet geopend zijn, anders kunnen deze niet geruild worden.
De garantie op wimperextensions vervalt na 3 dagen, mocht u hier klachten over hebben dan dient u deze binnen 3 dagen na de behandeling schriftelijk te melden. Wij beoordelen uw klacht en de geldigheid van de garantie wel op voorgeschreven adviezen en op uw eigen verzorging van de wimperextensions buiten de salon. Er geldt op deze behandeling géén restitutie.
De garantie vervalt indien:
* De cliënt de wimpers heeft laten onderhouden door een andere wimperstudio.
* De cliënt aan de wimpers heeft getrokken of hevig in de ogen heeft gewreven.
* De cliënt andere producten dan door Nina Lashes geadviseerd heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions
* De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimpers, zoals beschreven in de Nazorg adviessectie niet heeft opgevolgd
* De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
* De cliënt make-up/ mascara heeft gebruikt op de wimperextensions
10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie (3) werkdagen schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de salon. De salon moet de klager binnen (3) werkdagen antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de salon de behandeling opnieuw verrichten of herstellen zoals overeengekomen.
11. Beschadiging & diefstal
Nina Lashes heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nina Lashes meldt diefstal altijd bij de politie.
12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon/telefonisch behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nina Lashes het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.
13. Recht
Op elke overeenkomst tussen de salon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Nina Lashes is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website of social media (Facebook, Instagram) plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Nina Lashes.
Nina Lashes kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.
Nina Lashes betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Nina Lashes aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.